- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

گزارش تصویری از دیدار مسئولین کوهدشتی از خانواده های شهدا،کمیته امداد و بهزیستی

کانون سبحان/گزارش تصویری از دیدار مسئولین کوهدشتی از خانواده های شهدا،کمیته امداد و بهزیستی

عکاس: علی رستمی  /کانون سبحان

 

2015-07-12_115246 [1]

2015-07-12_115401 [2]

2015-07-12_115513 [3]

2015-07-12_115711 [4]

2015-07-12_115557 [5]

2015-07-12_115804 [6]

2015-07-12_115845 [7]

2015-07-12_115947 [8]

2015-07-12_120022 [9]

 

2015-07-12_120123 [10]

2015-07-12_120211 [11]

2015-07-12_121505 [12]

2015-07-12_121551 [13]

2015-07-12_121710 [14]

2015-07-12_121856 [15]

2015-07-12_121951 [16]

2015-07-12_122056 [17]

2015-07-12_122149 [18]

2015-07-12_122256 [19]

2015-07-12_122332 [20]

2015-07-12_122453 [21]

2015-07-12_122552 [22]

2015-07-12_122643 [23]

2015-07-12_122735 [24]

2015-07-12_122909 [25]

2015-07-12_122950 [26]

درج:حمید آدمی/مدیر سایت