- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت

به گزارش اختصاصی «کانون سبحان»؛ جلسه اتحاد حامیان دكتر كرم ياري از كانديداهاي   كوهدشت و رومشگان با آقای محمدی آزادبخت  در ستاد دکتر یاری برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان

تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (1) [1] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (2) [2] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (3) [3] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (4) [4] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (5) [5] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (6) [6] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (7) [7] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (8) [8] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (9) [9] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (10) [10] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (11) [11] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (12) [12] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (13) [13] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (14) [14] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (15) [15] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (16) [16] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (17) [17] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (18) [18] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (19) [19] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (20) [20] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (21) [21] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (22) [22] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (23) [23] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (24) [24] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (25) [25] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (26) [26] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (27) [27] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (28) [28] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (29) [29] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (30) [30] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (31) [31] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (32) [32] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (33) [33] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (34) [34] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (35) [35] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (36) [36] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (37) [37] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (38) [38] تصاویر اتحاد بین حامیان دکتر یاری و محمد آزادبخت (39) [39]