- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال ۹۴ کوهدشت

به گزارش «کانون سبحان»؛ آخرین نماز جمعه سال ۱۳۹۴ شهرستان کوهدشت در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۴  به امامت حضرت حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی در مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان

 

تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (1) [1] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (2) [2]تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (4) [3] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (3) [4]  تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (5) [5] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (6) [6] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (7) [7] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (8) [8]تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (18) [9] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (9) [10] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (10) [11] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (11) [12] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (12) [13] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (13) [14] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (14) [15] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (15) [16] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (16) [17] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (17) [18]  تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (19) [19] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (20) [20] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (21) [21] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (22) [22] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (23) [23] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (24) [24] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (25) [25] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (26) [26] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (27) [27] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (28) [28] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (29) [29] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (30) [30] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (31) [31] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (32) [32] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (33) [33] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (34) [34] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (35) [35] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (36) [36] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (37) [37] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (38) [38] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (39) [39] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (40) [40] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (41) [41] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (42) [42] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (43) [43] تصاویر آخرین نمـاز جمعه سال 94 کوهدشت (44) [44]