- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تاریخ تکراری؟یا انسان های تکراری؟! / اکبر جیرانی

تاريخ تکراري؟يا انسان هاي تکراري؟! اکبر جيراين

آیا تاریخ تکرار می شود? یا قواعد و قوانین بر عالم هستی یکی است؟
آیا اصحاب انقلاب پیامبر باز سقیفه خواهند ساخت?

آیا شورای چند نفره«دموکراسی فریب و ریا» باز بهانه حذف علی خواهد شد?

آیا باز شهوت قدرت ، اصحاب پیامبر را در مقابل علی قرار خواهد داد?

آیا قرار است هزاران جعل حدیث شود ، شخصیت پیامبر را تحریف کنند تا به منافع مادی خویش دست یابند?

آیا جنگ جمل را دوباره نزدیکان پیامبر بر علی تحمیل خواهند کرد؟

آیا پیشانی های پینه بسته و سجده کنندگان در شب ، به جنگ امام خواهند رفت?

آیا اسلام معاویه ای«اسلام آمریکایی» باز به جنگ اسلام علوی خواهد رفت?

آیا برخی از جانبازان و رزمندگان در رکاب پیامبر و شمشیرهای اسلام در مقابل علی خواهند ایستاد?

آیا تقابلی به اسم پیامبر بر علیه پیامبر براه خواهد افتاد؟

آیا انصاری هستند که سکوت کنند به نام تقدس و تقوا?
آیا باز ریای زیرکانه ی معاویه عده ای را از علی دور خواهد کرد؟

آیا ما می مانیم و فقط تماشا؟
آیا باز علی می ماند و چاه?

آیا ما اهل کوفه نخواهیم بود؟

آیا شیفتگان قدرت در کاخ های سبز به وعده های دنیا ما را از علی جدا خواهند کرد؟

آیا مدینه فاضله را در خودباوری و تلاش می یابیم یا در تسلیم و تن پروری?

آیا آزادی از بند نفس را انتخاب می کنیم آیا اسارت آزادی شهوت را?

آیا معاویه را می خواهیم با وعده هایی به رنگ طلا یا علی را می طلبیم سعادت آخرت و دنیا?
آیا تاریخ تکرار می شود? یا قواعد و قوانین بر عالم هستی یکی است و عکس العمل انسانها در برابر امتحانات خداوند تکراری است؟

برخی اصحاب تکراری شدند آیا ما هم تکراری می شویم?…