- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی

به گزارش «کانون سبحان»  ؛ جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی، امام جمعه شهرستان ، فرماندار و برخی مسئولین استانی و شهرستانی  برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی  – کانون سبحان

جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (1) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (2) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (3) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (4) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (5) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (6) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (7) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (8) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (9) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (10) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (11) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (12) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (13) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (14) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (15) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (16) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (17)جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (29)جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (28) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (18) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (19)جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی  (20)  جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (21) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (22) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (23) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (24)   جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (27)  جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (31) جلسه شورای اداری فرمانداری کوهدشت با حضور آیت الله احمد مبلغی (30)