- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان

به گزارش «کانون سبحان»؛  جشن نیمه شعبان در پارک  مرحوم دلیجانی کوهدشت لرستان برگزار شد.

عکس:حمید آدمی : کانون سبحان

جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (9)

جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (1) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (2) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (3) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (4) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (5) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (6) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (7) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (8)  جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (10) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (11) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (12)  جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (14) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (15) جشن نیمه شعبان در پارک شهر کوهدشت لرستان (16)