- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر نمازجمعه ۷ خرداد ۹۵ کوهدشت

به گزارش «کانون سبحان» ؛ نمازجمعه ۷ خرداد ۹۵ کوهدشت با امامت حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی اقامه شد.

عکس: حمید آدمی – کانون سبحان

تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (1) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (2) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (3) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (4) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (5) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (6) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (7) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (8) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (9) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (10) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (11) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (12) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (13) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (14) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (15) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (16) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (17) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (18) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (19) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (20) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (21) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (22) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (23) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (24) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (25) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (26) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (27) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (28) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (29) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (30) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (31) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (32) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (33) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (34) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (35) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (36) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (37) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (38) تصاویر نمازجمعه 7 خرداد 95 کوهدشت (39)