- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

انتقاد یکی از شهروندان کوهدشتی به افتتاح قبرستان جدید کوهدشت

سرویس یادداشت و مقاله کانون سبحان/*درروزهاے پــایــانــے ســال ۱۳۹۵ شــاهد بــودیــم ڪــه مــدیــران شــهرســتــان بــا افــتــخــار و بــریــدن روبــان و انــتــشــار در بــرخــے ڪــانــال ها ڪــلــنــگ افــتــتــاح قــبــرســتــان بــراے یــڪــے از طــوایــف بــزرگ شــهرمــان در دامــنــه یــڪــے از ڪــوه‌هاے اطــراف را بــه زمــیــن زدنــد،درستــ اســت ڪــه قــبــرســتــان فــعــلــے ظــرفــیــت پــذیــرش امــوات درآیــنــده نــزدیــڪ را نــخــواهد داشــت، نــڪــتــه اے ڪــه ایــن اقــدام مــســئولــیــن بــدنــبــال خــواهد داشــت پــراڪــنــدگــے و عــدم ڪــنــتــرل گــورســتــان ها در آیــنــده اســت عــلــاوه بــرآن اشــتــراڪــات و ارتــبــاطــات عــمــیــق فــامــیــلــے بــیــن طــوایــف اســت اگــر هرطــایــفــه بــخــواهد در دامــنــه یــڪ ڪــوه قــبــرســتــانــے را تــهیــه ڪــنــد چــه بــے نــظــمــے بــوجــود خــواهد آمــد.تــصــور بــفــرمــایــنــد ڪــه اگــر همــزمــان از هر طــایــفــه شــخــصــیــتــی(یاخــداے نــخــواســتــه اتــفــاق غــیــر مــتــرقــبــه اے )ازدنــیا بــرونــد و از آنــجــا ڪــه مــعــمــولــا مــراســمــات در یــڪــروزخــاص(پــنــجــشــنــبه‌ها)بــرگــزارمــیــشــود و لــازم بــاشــدفــرمــانــدار،امــام‌جــمــعــه،شــهردارو…..بــگــذریم از لــزوم همــدردے مــردم در تــســلــے دادن بــه همــدیــگــربــایــســتــے درمــراســمــات هم شــرڪــت ڪــنــنــد،چــگــونه خــواهنــد تــوانــســت در دامــنــه هاے رشــیــدآبــاد،داوودرشــیــد،ڪــله گــاوراه،تــنگــ قــلــعــه،چــنــار،خــلــیــفــه،ســرخ‌دم‌لــڪــی،ضــرونــی،عــبــدولــی،ســوری لــڪـی ـ،قــرعــلــیــونــد،خــوشــنــامــونــدو….را همــزمــان شــرڪــت ڪــنــنــد.آیــا ایــن آقــایــان فــڪــر وقــت،هزیــنــه،احــتــمــال تــصــادف را نــمــیــداده‌انــد؟آیــا تــمــام مــردم یــڪ شــهرســتــان لــزومــاً بــه طــایــفــه اے وصــل هســتــنــد؟
افــرادی ڪــه بــه حــڪــم مــدنــیــت در شــهرســتــان هســتــنــد و بــه طــایــفــه اے خــاص مــتــصــل نــیــســتــنــد مــے تــوانــنــد بــراے خــود قــبــرســتــان تــهیــه ڪــنــنــد؟
چــرامــســئولــیــن نــتــوانــســتــنــد بــه صــورت مــتــمــرڪــز مــحــلــے را تــهیــه ڪــنــنــد تــا هم ڪــنــتــرل در مــواقــع بــحــرانــے آســانــ‌تــر بــاشــد و هم هزیــنــه‌هایــے را بــراے مــردم ایــجــاد نــڪــنــنــد و هم از تــفــرقــه و طــایــفــه‌گــرایــے جــلــوگــیــرے شــود.؟!!
آیا ایــن اقــدام مــوجــب جــدایــے مــردم و زیــر ســوال رفــتــن مــدنــیــت شــهرســتــان نــمــیــ‌شــود؟؟
یڪــ راهڪــار آن ایــن بــود ڪــه شــوراے شــهر و ‌شــهردارے مــیــ‌تــوانــســتــنــد قــطــعــه زمــیــنــے را در حــد فــاصــل بــیــن ســرخ‌دم لــڪــے و روســتــاے خــلــیــفــه تــهیــه ڪــنــنــد تــا از زمــیــنــ‌هاے مــنــابــع طــبــیــعــے و نــیــز امــڪــانــات ســاخــتــمــانــے و تــرانــســ‌هاے بــرق مــوجــود در آن مــحــل اســتــفــاده ڪــنــنــد و هم بــه مــنــبــع آب نــزدیــڪــتــر بــاشــد.
امــید اســت مــســئولــیــن مــربــوطــه ایــن انــتــقــاد و راهڪــار را بــشــنــونــد و ڪــمــے هم بــه فــڪــر مــردم بــاشــنــد.

*شایان ذکر است این یادداشتی است که توسط شهروندی برای سایت ارسال شده است.