- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر کارگروه سلامت شهرستان کوهدشت

به گزارش »کانون سبحان» کارگروه سلامت شهرستان کوهدشت با موضوع طرح سلامت نوروزی در سالن فرمانداری کوهدشت برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان