- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج صیاد شیرازی کوهدشت معرفی شد

[1]

به گزارش کانون سبحان؛ سروان پاسدار شیرزاد آزادبخت به عنوان فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج صیاد شیرازی کوهدشت معرفی شد.